Young Talent Group Beurs

De Young Talent Group geeft sinds 2012 een geselecteerd aantal studenten die in het buitenland gaan studeren financiële ondersteuning.

De Young Talent Group steunt studenten die naar het buitenland willen gaan. Studeren in het buitenland is een enorm leerzame ervaring en bovendien een mooie aanvulling op je cv. In het kader van de toenemende globalisering en de internationale omgeving waarin veel kantoren opereren, wordt het opdoen van internationale ervaring steeds belangrijker. De beurs is bedoeld voor alle rechtenstudenten die hun horizon willen verbreden door een semester in het buitenland te gaan studeren.

Vereisten

Wil jij in aanmerking komen voor een beurs, dan dien jij te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Je staat ingeschreven bij de Young Talent Group; 
 • Je bent niet ouder dan 25 jaar; 
 • Je hebt minimaal 120 ECTS behaald op het moment dat jij naar het buitenland vertrekt; 
 • Je kan goed motiveren waarom jij in het buitenland wil gaan studeren; 
 • Je hebt je naast je studie aantoonbaar ontplooid; 
 • Je gaat minimaal drie maanden in het buitenland studeren (in het collegejaar 2024-2025, als bachelor- of masterstudent, hierbij kan de opleiding in het buitenland al eerder zijn ingezet dan september 2024, als er maar in dit collegejaar door de student minimaal drie maanden in het buitenland wordt gestudeerd);
 • Je staat ingeschreven bij een Nederlandse universiteit. 

De beurs

De omvang van één studiebeurs betreft een bedrag van €750,00. De beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd. 

De aanmelding dient te bestaan uit: 

 • Een bevestigingsbrief van de Nederlandse universiteit waarbij een verzoek tot uitwisseling is ingediend of een bewijs van toelating tot een buitenlandse universiteit;
 • Een ondersteunende brief, in het Nederlands, met een heldere motivatie waarom de beurs aan jou uitgekeerd dient te worden (hierbij kan gedacht worden aan waarom juist jij de beurs verdient en wat je ermee zou doen), van maximaal 1,5 A4 (getypt, Times New Roman 12);
 • Een kopie van de cijferlijst waaruit blijkt dat minimaal 120 ECTS is behaald of zal worden behaald voor vertrek naar het buitenland bij vakken die meetellen voor het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid;
 • Je curriculum vitae (cv); 
 • Een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart);
 • Een ondertekende kopie van de algemene voorwaarden, te vinden onderaan deze pagina. 

Aanmelden voor de Young Talent Group Beurs 2023-2024 kan via het aanmeldformulier tot 31 juli 2024.

Algemene Voorwaarden Young Talent Group Beurs

1. Algemeen

1.1 Dit document bevat de regelgeving voor kandidaten die gebruik willen maken van de Young Talent Group Beurs (“YTG-beurs”).

1.2 Voor het indienen van een aanvraag voor de YTG-beurs gaat een kandidaat akkoord met deze regelgeving. Voorts wordt het van kandidaten verwacht dat zij zich terdege voorbereiden op hun aanvraag door middel van het lezen van de informatie op www.youngtalentgroup.nl en dat zij indien nodig aanvullende informatie opvragen via info@youngtalentgroup.nl.

1.3 De uiteindelijke selectie van de bursaal is voorbehouden aan het bestuur van de Young Talent Group. De aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Doel van de beurs

2.1 Het doel van het uitkeren van de YTG-beurs is het ondersteunen van Nederlandse studenten Rechtsgeleerdheid die een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit willen volgen. De Young Talent Group heeft als doel de voorbereiding van de Nederlandse rechtenstudent op de arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling van deze studenten. De Young Talent Group acht het studeren in het buitenland voor een bepaalde periode voor elke Nederlandse rechtenstudent als een welkome aanvulling op diens juridische kennis, ervaring en curriculum vitae.

3. In aanmerking komende studenten

3.1 Kandidaten dienen volledig beschikbaar te zijn om hun gekozen programma in het buitenland zonder onderbreking te kunnen voltooien. Daarnaast dienen zij fysiek en mentaal in staat te zijn om aan het gehele programma deel te nemen.

3.2 Een kandidaat die zich aanmeldt voor een YTG-beurs mag niet:

 1. In het verleden reeds een YTG-beurs hebben ontvangen.
 2. In het verleden of in hetzelfde jaar een YTG Brinkhof beurs ontvangen.
 3. Niet ingeschreven staan bij een opleiding Rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse universiteit.
 4. Een bestuurslid of voormalig bestuurslid zijn van de Young Talent Group, of een van de Young Talent Group aangesloten studieverenigingen. Op het moment van schrijven zijn dat de JSVU en J.F.V. Grotius.

3.3  Kandidaten komen in aanmerking voor de beurs, indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De kandidaat mag niet ouder zijn dan 25 jaar.
 2. De kandidaat moet minimaal 120 studiepunten (ECTS) hebben behaald op het moment dat hij naar het buitenland gaat.
 3. De kandidaat dient minimaal een 7,0 gemiddeld behaald te hebben voor alle door hem of haar gevolgde vakken die meetellen voor het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid.
 4. De kandidaat dient een gedegen motivatie te hebben voor het volgen van een opleiding in het buitenland.
 5. De kandidaat moet een aantoonbare ontplooiing naast de reguliere studie kunnen aantonen.
 6. De kandidaat dient ingeschreven te staan bij de Young Talent Group op het moment van uitkering van de beurs.
 7. De kandidaat komt enkel in aanmerking voor de beurs indien hij of zij minimaal 3 maanden in het buitenland gaat studeren.

4. Aanvraag

 4.1 Een aanvraag moet worden ingediend voor 31 juli van het betreffende kalenderjaar en dient het volgende te omvatten:

 1. Bevestigingsbrief van de toelating van de betreffende kandidaat bij de buitenlandse universiteit, of een bewijs van toelating tot een buitenlandse universiteit.
 2. Een ondersteunende brief, in het Nederlands, met een heldere motivatie waarom hij of zij een buitenlandse ervaring op wenst te doen van maximaal 1,5 A4 (getypt, Times New Roman 12). Daarnaast dient hierin te worden vermeld waarom deze kandidaat de beurs nodig heeft en waarvoor de beurs zal worden gebruikt.
 3. Een (gecertificeerd) kopie van de cijferlijst waaruit blijkt dat minimaal een 7,0 gemiddeld behaald is voor de vakken die meetellen voor het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid, en waaruit blijkt dat een minimum van 120 ECTS is behaald of dat deze ECTS nog zullen worden behaald voor vertrek naar het buitenland.
 4. Curriculum vitae.
 5. Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.
 6. Een akkoord op deze Algemene Voorwaarden.

4.2 De bevestigingsbrief genoemd in art. 4.1 sub a als verplicht onderdeel van de aanvraag, kan, indien deze niet voor 31 juli 2024 kan worden ingeleverd, later worden ingestuurd. Bij later inleveren van de bevestigingsbrief dient de kandidaat bij de eerste aanvraag duidelijk aan te geven waarom deze later wordt ingediend en wanneer deze alsnog zal worden ingediend.

4.3 De beoordeling van de kandidaat geschiedt door het bestuur van de Young Talent Group en de Raad van Advies van de Young Talent Group. De kandidaat wordt uiterlijk 31 augustus 2024 geïnformeerd over het wel of niet verkrijgen van de YTG-beurs.

5. Procedurele verplichtingen

5.1 Een kandidaat en/of bursaal dient zich te houden aan de procedures zoals beschreven op de Young Talent Group website (www.youngtalentgroup.nl).

5.2 Een kandidaat moet:

 1. Direct of via een Nederlandse universiteit toelating aanvragen bij een buitenlandse universiteit.
 2. De beursaanvraag indienen voor het verlopen van de deadline van 31 juli 2024 om een beursaanvraag in te dienen. Beursaanvragen die worden ontvangen na de deadline zullen niet in behandeling worden genomen.
 3. Een volledige beursaanvraag indienen. Een kandidaat kan zijn aanvraag niet wijzigen of aanvullen als deze eenmaal is ingediend, zelfs niet als de aanmeldingsdeadline nog niet verstreken is, met uitzondering van hetgeen in artikel 4.2 genoemd. Beursaanvragen die niet compleet zijn wanneer deze worden ingeleverd, zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Beursaanvragen zullen niet verder in behandeling worden genomen als:

 1. De Nederlandse/buitenlandse instelling aangeeft (in welk stadium dan ook) dat de kandidaat niet is toegelaten voor het programma.
 2. Er geen bewijs van toelating aan de buitenlandse instelling wordt gegeven.
 3. De aanmelding niet voldoet aan de gestelde criteria.

5.4 Als een cursus of programma om wat voor reden dan ook wordt geannuleerd door de buitenlandse instelling en de kandidaat als een gevolg hiervan niet aan de buitenlandse instelling zal studeren, zal de aanvraag worden geannuleerd. De kandidaat kan, indien hij aan een andere buitenlandse instelling gaat studeren, zijn aanvraag omzetten.

5.5 Online beursaanvragen die niet voldoen aan de minimumeisen zullen niet in behandeling worden genomen.

5.6 Beursaanvragen zullen worden opgenomen in de Young Talent Group database. De kandidaat en/of bursaal stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens worden opgenomen in de Young Talent Group database en gebruikt kunnen worden voor de andere services die de Young Talent Group haar deelnemers biedt.

5.7 De kandidaat en/of bursaal stemt ermee in dat zijn gegevens in de Young Talent Group database worden opgenomen en voor alumni doeleinden gebruikt worden.

5.8 Een kandidaat staat ervoor in dat alle antwoorden die zijn gegeven in het aanmeldingsformulier waarheidsgetrouw, compleet en correct zijn.

5.9 De bursaal dient:

 1. Zich in te zetten om de cursus of programma met succes af te ronden.
 2. In te stemmen met additionele voorwaarden die zijn voorgeschreven door de Young Talent Group en die noodzakelijk worden geacht om het doel van YTG-beurs te bereiken.
 3. De instructies van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteit aangaande de cursus en het programma in acht te nemen.
 4. Een eindbeoordelingsformulier, of enig ander onderzoek of evaluatie, verschaft door de Young Talent Group in te vullen.
 5. Na afloop van de beurs een gecertificeerd document aan de Young Talent Group te kunnen overhandigen waaruit blijkt dat de bursaal minstens één derde van de op voorhand minimaal te behalen studiepunten ook daadwerkelijk heeft behaald.
 6. Na afloop van de beurs verslag uit te brengen van de studie in het buitenland aan de Young Talent Group en bereid te zijn om mee te werken aan eventuele promotionele acties voor de YTG beurs.
 7. Zich te houden aan de wetten van het land waar de bursaal het programma of de cursus volgt.

6. Betaling van de beurs

6.1 De beurs is louter bedoeld voor de duur van de cursus of het programma waarvoor de bursaal is geselecteerd. De beurs bedraagt in totaal een bedrag van €750,-.

6.2 De beurs zal in twee termijnen worden uitgekeerd. De eerste betaling zal aan de bursaal worden overgemaakt wanneer deze is begonnen aan het programma of de cursus in het buitenland. De tweede betaling zal, mits voldaan wordt aan de opschortende voorwaarden, een week na afsluiting van het in het buitenland te volgen programma worden overgemaakt.

6.3 De bursaal moet voor aanvang van het programma of de cursus arriveren in het land waar hij deze zal gaan volgen, tenzij later arriveren in overleg met het bestuur van de Young Talent Group is afgesproken.

6.4 De beurs zal worden geannuleerd als de bursaal pas na aanvang van het programma of de cursus in het land arriveert waar hij deze zal volgen door eigen nalatigheid en/of zonder toestemming van de ontvangende universiteit.

6.5 Als de bursaal pas arriveert na aanvang van het programma of de cursus, of vertrekt voor het einde van de cursus of het programma, kan het tweede deel van de beurs niet dan wel verminderd worden uitgekeerd.

6.6 De beurs is een tegemoetkoming voor de kosten die door de bursaal worden gemaakt.

7. Immigratie- en visaprocedures

7.1 Als de cursus of het programma wordt gehouden in een land waarvoor een visum nodig is, is het de verantwoordelijkheid van de bursaal om het visum te verkrijgen voordat hij vertrekt.

7.2 De bursaal moet zich houden aan de immigratieprocedures van het land waar de cursus of het programma wordt gehouden. De beurs zal worden geannuleerd als de bursaal zich hier niet aan houdt, of om wat voor reden dan ook geen visum kan verkrijgen.

8. Verzekering

8.1 De bursaal is verplicht het bestuur van de Young Talent Group te informeren over omstandigheden die invloed kunnen hebben op de prestaties tijdens het programma of de cursus en/of van invloed kunnen zijn op de beurs zelf.

8.2 Als de bursaal genoodzaakt is terug te keren naar Nederland vanwege urgente persoonlijke of familie omstandigheden, waardoor het studieprogramma niet kan worden voltooid, moet de bursaal het bestuur van de Young Talent Group inlichten. Hierop kan besloten worden om het tweede gedeelte van de beurs te verminderen of helemaal niet uit te keren.

8.3 Als de bursaal afwezig is voor meer dan drie weken dan de verwachte aanwezigheid, kan door het bestuur van de Young Talent Group worden besloten het tweede beursbedrag helemaal niet, dan wel verminderd uit te keren.

8.4 Als de bursaal in het ziekenhuis komt ten tijde van het volgen van het studieprogramma in het buitenland en dit ernstige consequenties heeft voor de studieresultaten van de kandidaat, kan door het bestuur van de Young Talent Group worden besloten het bedrag te verminderen dan wel het tweede beursbedrag niet uit te keren.

8.5 Het uitkeren van het tweede gedeelte van de beurs zal worden geannuleerd als het duidelijk of voldoende aannemelijk is dat de bursaal niet snel genoeg zal herstellen om de cursus of het programma te voltooien binnen de gestelde beursperiode.

9. Uitstel van de beurs

Als de beurs eenmaal is toegekend, is het alleen mogelijk de beurs te ontvangen voor de periode waarvoor deze is toegekend. Het is niet mogelijk de beurs uit te stellen. 

10. Verandering van studieprogramma of studielocatie

10.1 Het is slechts toegestaan om te veranderen van buitenlandse universiteit, indien dit het gevolg is van overmacht.

10.2 Het is in beperkte mate toegestaan om te veranderen van programma, als dit het gevolg is van overmacht. Hierbij moet in acht worden genomen dat het nieuwe programma overeen moet stemmen met de eisen die de Young Talent Group daaraan stelt en juridisch inhoudelijk van hoog niveau moet zijn.

10.3 Aan de Young Talent Group is het recht voorbehouden om bij een van de bovenstaande omstandigheden de beurs te annuleren.

11. Intrekken van de beurs

11.1 Als de bursaal zich realiseert dat hij zijn cursus of programma niet kan voltooien vanwege persoonlijke omstandigheden, of omdat hij de cursus of het programma niet met succes kan afronden, moet hij onmiddellijk het bestuur van de Young Talent Group hiervan verwittigen. De Young Talent Group zal dan de beurs intrekken.

11.2 De beurs zal beëindigd worden en de Young Talent Group kan al het verstrekte beursgeld terugvorderen, indien:

 1. Het duidelijk wordt dat de bursaal de cursus of het programma niet kan voltooien.
 2. De bursaal zich niet houdt aan immigratieprocedures of om wat voor reden dan ook geen visum, verblijfsvergunning of enig ander noodzakelijk document (bijvoorbeeld een gele koorts certificaat), kan verkrijgen.
 3. De bursaal minder dan een derde deel van de op voorhand minimaal te behalen studiepunten gedurende het gevolgde programma heeft behaald.
 4. Er gerede twijfel bestaat over de capaciteiten van de bursaal om het programma of de cursus te voltooien.
 5. De bursaal niet verzekerbaar is tijdens de beursperiode.
 6. De bursaal onjuiste informatie heeft verschaft in de aangeleverde documenten.
 7. De bursaal een valse verklaring aflegt. 
 8. De bursaal een misdrijf of overtreding begaat.
 9. De bursaal zich niet houdt aan de regels zoals die zijn gesteld door het bestuur van de Young Talent Group.
 10. De bursaal weigert om instructies van de Nederlandse of buitenlandse universiteit met betrekking tot het programma of de cursus op te volgen.
 11. De bursaal te laat arriveert om deel te nemen aan de cursus of het programma.
 12. De bursaal moet stoppen met de cursus of het programma.
 13. De bursaal niet full time beschikbaar is om de cursus of het programma zonder onderbreking te volgen en/of fysiek of mentaal niet in staat is om deel te nemen aan het gehele programma of cursus.
 14. De aanmelding van de bursaal bij de buitenlandse universiteit wordt geannuleerd.
 15. De bursaal niet deelneemt aan de cursus of het programma zonder de expliciete toestemming van de Nederlandse of buitenlandse universiteit.
 16. De bursaal besluit om de cursus of het programma niet meer in het land van de buitenlandse universiteit te volgen.

12. Aansprakelijkheid

De Young Talent Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gedragingen van de bursaal. De Young Talent Group draagt enkel verantwoording voor het uitkeren van de beurs aan de bursaal. De Young Talent Group heeft geen enkele andere verantwoordelijkheid voor de bursaal en kan in geen enkel geval op geen enkel moment door de bursaal worden aangesproken.