Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dit document bevat de regelgeving voor kandidaten die gebruik willen maken van de Young Talent Group beurs.

1.2 Door het indienen van een aanvraag voor de Young Talent Group beurs gaat een kandidaat akkoord met deze regelgeving. Voorts wordt het van kandidaten verwacht dat zij zich voorbereiden op hun aanvraag en door middel van het lezen van de informatie op www.youngtalentgroup.nl en indien nodig aanvullende informatie op te vragen via info@youngtalentgroup.nl.

2. Doel van de beurs

Doel van de beurs is het ondersteunen van rechtenstudenten die een deel van hun studie aan een buitenlandse Universiteit willen volgen. De Young Talent Group heeft als doel de voorbereiding van de Nederlandse rechtenstudent in de breedste zin des woords te stimuleren. De Young Talent Group acht het studeren in het buitenland voor een bepaalde periode voor elke Nederlandse rechtenstudent een aanvulling op diens juridische kennis, ervaring en CV.

3. In aanmerking komende studenten

3.1 Kandidaten moeten volledig beschikbaar zijn om hun gekozen programma in het buitenland zonder onderbreking te kunnen voltooien. Kandidaten dienen fysiek en mentaal in staat zijn om aan het gehele programma deel te nemen.

3.2 Een kandidaat die zich aanmeldt voor een Young Talent Group Beurs mag niet:

a. In het verleden reeds een Young Talent Group Beurs hebben ontvangen

b. Niet ingeschreven staan bij een opleiding Rechtsgeleerdheid bij een Nederlandse universiteit.

c. Een bestuurslid of voormalig bestuurslid zijn van de Young Talent Group, of een van de op dat moment Young Talent Group aangesloten studieverenigingen. Op het moment van schrijven zijn dat JFV Grotius, de JSVU en Magister JFT.

3.3 Kandidaten komen in aanmerking voor de beurs indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. De kandidaat mag niet ouder zijn dan 25 jaar.
2. De kandidaat moet minimaal 120 studiepunten (ECTS) hebben behaald op het moment dat hij naar het buitenland vertrekt.
3. De kandidaat dient een gedegen motivatie te hebben voor het volgen van een opleiding in het buitenland in het kader van rechtsgeleerdheid.
4. De kandidaat moet een aantoonbare ontplooiing naast de reguliere studie kunnen aantonen door middel van zijn of haar portfolio en CV.
5. De kandidaat dient ingeschreven te staan bij de Young Talent Group op het moment van uitkering van de te ontvangen beurs.
6. De kandidaat komt enkel in aanmerking voor de beurs indien hij of zij minimaal 3 maanden in het buitenland gaat studeren

4. Aanvraag

4.1 Een aanvraag moet worden ingediend voor 1 mei van ieder kalenderjaar, en dient het volgende te omvatten:

1. Een bevestigingsbrief van de Nederlandse Universiteit bij wie een verzoek tot uitwisseling is ingediend, waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor één van de beschikbare plekken voor een uitwisseling, of een bewijs van toelating tot een buitenlandse universiteit.
2. Een ondersteunende brief, in het Nederlands, met een heldere motivatie waarom hij of zij een buitenlandse ervaring op wenst te doen van maximaal 2 A4 (getypt, Times New Roman 12). Daarnaast dient hierin door de kandidaat te worden vermeld waarom hij of zij de beurs nodig heeft, en waarvoor de beurs zal worden gebruikt.
3. Een (gecertificeerd) kopie van de cijferlijst voor de vakken die meetellen voor het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid; en waaruit blijkt dat een minimum van 120 ECTS is behaald of zal worden behaald voor het vertrek naar het buitenland.
4. Curriculum Vitae.
5. Kopie ID (Paspoort, Identiteitskaart).
6. Een ondertekende kopie van de algemene voorwaarden, te vinden op www.youngtalentgroup.nl onder het kopje beursplan.

4.2 De Bevestigingsbrief, genoemd in art. 3.1 a, kan, indien deze niet voor 1 mei kan worden ingeleverd, later worden ingestuurd. De bevestigingsbrief dient dan voor 10 mei te worden ingeleverd. Bij later inleveren van de Bevestigingsbrief dient de kandidaat bij de eerste aanvraag duidelijk aan te geven waarom deze later wordt ingediend. Ook dient vermeld te worden wanneer deze alsnog zal worden ingediend.

4.3 De beoordeling van de kandidaat geschiedt door het bestuur van de Young Talent Group en de Raad van Advies van de Young Talent Group. De kandidaat wordt uiterlijk 15 juni geïnformeerd over het wel of niet verkrijgen van de Young Talent Group beurs.

5. Procedurele verplichtingen

5.1 Een kandidaat en/of bursaal dient zich te houden aan de procedures zoals beschreven op de Young Talent Group website (www.youngtalentgroup.nl).

5.2 Een kandidaat moet:

1. Direct of via een Nederlandse universiteit toelating aanvragen bij een buitenlandse universiteit.
2. De beursaanvraag indienen voor het verlopen van de deadline van 1 mei 2013 om een beursaanvraag in te dienen. Beursaanvragen die worden ontvangen na de deadline zullen niet in behandeling worden genomen.
3. Een volledige beursaanvraag indienen. Een kandidaat kan zijn aanvraag niet wijzigen of aanvullen als deze eenmaal is ingediend, zelfs niet als de aanmeldingsdeadline nog niet verstreken is, met uitzondering van hetgeen in artikel 3.2 is genoemd. Beursaanvragen die niet compleet zijn wanneer deze worden ingeleverd, zullen niet in behandeling worden genomen.
4. Voor betaling van de eerste beurs een kopie van een bevestigingsbewijs van de buitenlandse universiteit sturen aan het bestuur van de Young Talent Group. Hieruit dient te blijken dat de kandidaat is toegelaten tot het studieprogramma aan de buitenlandse universiteit voor de duur van minimaal 3 maanden.

5.3 Beursaanvragen zullen niet verder in behandeling worden genomen als:

1. De Nederlandse/buitenlandse instelling aangeeft (in welk stadium dan ook) dat de kandidaat niet is toegelaten voor het programma.
2. Er geen bewijs van toelating aan de buitenlandse instelling wordt gegeven.
3. De aanmelding niet voldoet aan de gestelde criteria.

5.4 Als een cursus of programma om wat voor reden dan ook wordt geannuleerd door de buitenlandse instelling en de kandidaat als een gevolg hiervan niet aan de buitenlandse instelling zal studeren, zal de aanvraag worden geannuleerd. De kandidaat kan, indien hij aan een andere buitenlandse instelling gaat studeren, zijn aanvraag omzetten.

5.5 Beursaanvragen zullen worden opgenomen in de Young Talent Group database. De kandidaat en/of bursaal stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens worden opgenomen in de Young Talent Group database en gebruikt kunnen worden voor de andere services die de Young Talent Group haar deelnemers biedt.

5.6 Een kandidaat staat ervoor in dat alle antwoorden die zijn gegeven in het aanmeldingsformulier waarheidsgetrouw, compleet en correct zijn.

5.7 De bursaal dient, op straffe van mogelijke annulering en terugvordering van de beurs,:

1. Zich in te zetten om de cursus of programma met succes af te ronden.
2. De instructies van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteit aangaande de cursus en het programma in acht te nemen.
3. Een eindbeoordelingsformulier, of enig ander onderzoek of evaluatie verschaft vanuit de Young Talent Group in te vullen.
4. Na afloop van de beurs een gecertificeerd document aan de Young Talent Group te kunnen overhandigen waaruit blijkt dat de bursaal minstens één derde van de op voorhand minimaal te behalen studiepunten, onder welke omstandigheden dan ook, ook daadwerkelijk heeft behaald.

6. Betaling van de beurs

6.1 De beurs is louter bedoeld voor de duur van de cursus of het programma waarvoor de bursaal is geselecteerd. De beurs zal in totaal een bedrag van €750,- bedragen.

6.2 De beurs zal in twee beursalen worden uitgekeerd. De eerste betaling van €375,- zal aan de bursaal worden overgemaakt twee weken voor aanvang van de studie in het buitenland. De tweede betaling van €375,- zal, mits voldaan wordt aan de door de Young Talent Group gestelde voorwaarden, een week na afsluiting van het in het buitenland te volgen programma worden overgemaakt.

7. Immigratie- en visaprocedures

7.1 Als de cursus of het programma wordt gehouden in een land waarvoor een visum nodig is, is het de verantwoordelijkheid van de bursaal om het visum te verkrijgen voordat hij vertrekt.

7.2 De bursaal moet zich houden aan de immigratieprocedures van het land waar de cursus of het programma wordt gehouden. De beurs zal worden geannuleerd als de bursaal zich hier niet aan houdt, of om wat voor reden dan ook geen visum kan verkrijgen.

8. Uitstel van de beurs

Als de beurs eenmaal is toegekend, is het alleen mogelijk de beurs te ontvangen voor de periode waarvoor deze is toegekend. Het is niet mogelijk de beurs uit te stellen.

9. Verandering van studieprogramma of studielocatie

9.1 Het is slechts toegestaan om te veranderen van buitenlandse universiteit, indien dit moet als gevolg van overmacht.

9.2 Het is in beperkte mate toegestaan om te veranderen van programma, als dit moet als gevolg van overmacht. Hierbij moet in acht worden genomen dat het nieuwe programma overeen moet stemmen met de eisen die de Young Talent Group daaraan stelt en juridisch inhoudelijk van hoog niveau moet zijn.

9.3 De Young Talent Group behoudt zich het recht voor om bij een van de bovenstaande omstandigheden de beurs te annuleren.

10. Aansprakelijkheid

De Young Talent Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gedragingen van de bursaal. De Young Talent Group draagt enkel verantwoording voor het uitkeren van de beurs aan de bursaal. De Young Talent Group heeft geen enkele andere verantwoordelijkheid voor de bursaal en kan in geen enkel geval op geen enkel moment door de bursaal worden aangesproken.

Naam ondertekende: ………………………..

Datum: ………………………..

Handtekening: ……………………….

© Young Talent Group | sitemap | voorwaarden | contact
JSVU   JFV GROTIUS   MAGISTER JFT